POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPY PIERRE FABRE

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i użytkowników jest dla grupy Pierre Fabre sprawą najwyższej wagi.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje są gromadzone podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

 

1. KIM JESTEŚMY?

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej « www.pierrefabre-oralcare.com/pl-pl/ ») jest obsługiwana przez spółkę Pierre Fabre Médicament, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (zwaną dalej „Pierre Fabre” lub „my”); spółka odpowiedzialna jest za przetwarzanie danych osobowych, które mogą być gromadzone podczas korzystania ze strony internetowej w celach opisanych poniżej.
Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, aby poznać warunki przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pierre Fabre może w każdej chwili zaktualizować te informacje. Data ostatniej aktualizacji będzie wyświetlana na tej stronie. Właśnie dlatego zachęcamy do regularnego korzystania z niniejszego dokumentu.

 

2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKA

W zależności od tego, z jakich usług Użytkownik korzysta na naszej stronie internetowej i jak skonfigurowane są ustawienia jego urządzenia (w szczególności w zakresie plików cookie i innych trackerów), dane osobowe Użytkownika (zwane dalej „danymi osobowymi Użytkownika”) gromadzone i przetwarzane przez Pierre Fabre obejmują:

Dane podane dobrowolnie w formularzu (subskrypcja newslettera, kontakt, udział w akcji promocyjnej [konkurs, gra lub ankieta]), np:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres pocztowy oraz wszelkie inne dane Użytkownika przekazane we wnioskach (które mogą obejmować dane, dotyczące stanu zdrowia).

Dane generowane przez przeglądarkę Użytkownika, zbierane automatycznie przez nasz serwer za pomocą „plików cookie i innych trackerów”:

Dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych: nazwa domeny, data, godzina i czas trwania wizyty, strony, filmy i reklamy, które kliknięto.

Dane specyficzne dla Użytkownika: adres IP (lokalizacja punktu dostępu do sieci, typ przeglądarki, system operacyjny).

Nie wykorzystujemy tych danych osobowych gromadzonych automatycznie do identyfikacji Użytkownika i nie łączymy ich z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika w sposób opisany powyżej. 

Możemy również pozyskiwać dane osobowe od osób trzecich (np. z profili w mediach społecznościowych, jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w tych mediach).

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajduje się przegląd celów przetwarzania danych osobowych w ramach naszych usług oraz powodów, dla których jest to dla nas konieczne.

Cele przetwarzaniaPodstawa prawna do przetwarzania danych osobowych użytkownikaw ramach naszych usług
Odpowiadanie na pytania Użytkownika przesłane drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego i czatuNasz uzasadniony interes
Wysyłanie Użytkownikowi informacji o naszych ofertach, nowościach i wydarzeniach (biuletyny, zaproszenia i inne publikacje)Wyraźna zgoda Użytkownika
Przeprowadzanie analiz statystycznych
Umożliwienie Użytkownikowi odnalezienie najbliższego sklepu lub punktu sprzedaży, w którym będzie mógł zakupić nasz produkt.
Lepsze zrozumienie Twoich preferencji Użytkownika poprzez analizę jego zachowań na naszej stronie internetowej i oferowanie mu produktów lub usług lepiej dostosowanych do jego zainteresowań 
Powiadamianie właściwych organów o wszelkich problemach związanych z użytkowaniem naszych produktówNasze zobowiązania prawne

 

Dane osobowe niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej są oznaczone gwiazdką na różnych stronach naszej witryny, na których są gromadzone.

Jeśli Użytkownik nie wypełni tych obowiązkowych pól, możemy nie być w stanie przetworzyć jego żądań ani dostarczyć mu żądanych produktów i usług. Inne dane osobowe mają charakter czysto opcjonalny i pozwalają nam lepiej poznać Użytkownika oraz odpowiednio udoskonalić naszą komunikację i usługi.

 

4. KOMUNIKACJA I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Pierre Fabre i od czasu do czasu możemy ujawniać jej dane osobowe Użytkownika w celach określonych powyżej.
Możemy również wyznaczyć zewnętrznych usługodawców (działających zgodnie z naszymi instrukcjami), którzy pomogą nam w dostarczaniu Użytkownikom informacji, produktów lub usług, kierowaniu i zarządzaniu naszą działalnością oraz zarządzaniu i ulepszaniu naszej strony internetowej. W takich przypadkach wyznaczone podmioty trzecie mogą potrzebować dostępu do danych osobowych Użytkownika.
Jeśli dane osobowe Użytkownika są przekazywane innym spółkom grupy Pierre Fabre lub dostawcom usług spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), upewnimy się, że będą one miały zapewniony taki sam poziom ochrony, jak dane przetwarzane w EOG, m.in. poprzez zawieranie umów o przekazywaniu danych, uwzględnianie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zarówno tych aktualizowanych, jak i zmienianych, lub też poprzez wdrażanie innych mechanizmów przekazywania danych, takich jak decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony , wiążące reguły korporacyjne lub umowy zatwierdzone przez organy ochrony danych w UE, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Dane osobowe Użytkownika mogą również zostać ujawnione podmiotom trzecim w ramach jakiejkolwiek rzeczywistej lub potencjalnej sprzedaży dokonanej przez Pierre Fabre lub w ramach zarządzania aktywami należącymi do nas lub będących własnością podmiotów powiązanych, w którym to przypadku przechowywane przez nas dane osobowe Użytkownika mogą być częścią przekazywanych aktywów.
Odpowiemy również na prośby o informacje, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw spółki lub jej samej bądź do podporządkowania się nakazowi sądowemu albo żądaniu organu nadzorującego lub innemu procesowi prawnemu bądź administracyjnemu prowadzonemu przeciwko firmie.

 

5. MARKETING INTERNETOWY

W zakresie dozwolonym przez prawo i po uzyskaniu zgody Użytkownika, w razie potrzeby możemy komunikować się z nim za pomocą środków elektronicznych w celu zaprezentowania mu naszych produktów i usług. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania naszych komunikatów, może skorzystać z linku „anuluj subskrypcję” znajdującego się w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, lub skontaktować się z nami bezpośrednio poprzez wysłanie maila na adres odo.pfm@pierre-fabre.com lub za pośrednictwem zakładki „Kontakt” – przestaniemy wtedy wysyłać Użytkownikowi wiadomości.

 

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady, dane osobowe Użytkownika są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.
Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to potrzebne do zarządzania relacjami z Użytkownikiem.
Firma będzie jednak przechowywać dane osobowe Użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego przez trzy (3) lata od daty ostatniej interakcji między obiema stronami, jeśli Użytkownik nie jest klientem, oraz przez czas kontaktu z Użytkownikiem w ramach działań promocyjnych, jeśli jest on klientem, chyba że Użytkownik sprzeciwi się temu po otrzymaniu jednej z naszych wiadomości marketingowych.
Adresy IP gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa nie będą przechowywane dłużej niż dziesięć (10) dni.
Ponadto gromadzone dzienniki logów będą przechowywane za zgodą użytkownika, z wykorzystaniem plików cookie i innych trackerów używanych na naszej stronie internetowej przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższej sekcji „Pliki cookie”.
Możemy być zobowiązani do przechowania danych osobowych Użytkownika w formie archiwalnej po upływie okresu wskazanego poniżej w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub, jeśli to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy o przedawnieniu, w celu wykonania jednego z praw przysługujących naszej spółce.

Gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów archiwizacji, wypełnienia zobowiązań prawnych albo przestrzegania przepisów o przedawnieniu, przystąpimy do całkowitego zniszczenia ich lub anonimizacji.

 

7. LINKI ZEWNĘTRZNE

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Ponieważ Pierre Fabre nie kontroluje ani nie odpowiada za praktyki ochrony danych stosowane przez te podmioty, zachęcamy do zapoznania się z wyznaczonymi przez nie zasadami ochrony danych. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych przez nasze strony internetowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

 

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych, a także informacji na temat sposobu ich przetwarzania oraz podstawy prawnej;
 • prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych (w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, o ile pozwala na to podstawa prawna dotycząca gromadzenia tych danych. Ponadto w niektórych przypadkach prawo to może być stosowane tylko wtedy, gdy dane nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
  • kwestionowana jest dokładność tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika, ale są one nadal niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego przez stronę trzecią (lub Użytkownika), jeśli przetwarzanie danych odbywa się po uzyskaniu zgody Użytkownika lub w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem;
 • prawo do uzyskania lub przejrzenia kopii odpowiednich środków podjętych w celu przekazania danych osobowych do kraju trzeciego albo organizacji międzynarodowej;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli takie przetwarzanie odbywa się po uzyskaniu zgody Użytkownika) bez uszczerbku dla zgodności z prawem dotyczącym przetwarzania opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem;
 • Oprócz powyższych praw Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w ramach uzasadnionych interesów Pierre Fabre, w tym profilowania (za zgodą Użytkownika lub w celu realizacji umowy z Użytkownikiem).

Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych poniżej w zakładce „Skontaktuj się z nami”.

W zakresie dozwolonym przez przepisy zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat, np. jeśli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne. Postaramy się odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika w określonym terminie.

 

9. USUWANIE PLIKÓW COOKIE

W przypadku odrzucenia plików cookie nie będziemy umieszczać na urządzeniu Użytkownika żadnych innych plików tego typu, z wyjątkiem pliku cookie zapamiętującego fakt, że Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane podczas odwiedzania strony internetowej.
Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub odrzucenie niektórych plików cookie będzie miało wpływ na pewne funkcje lub usługi dostępne na naszej stronie internetowej.

 

10. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy w dowolnym momencie zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby uwzględnić zmiany w prawie lub w naszych praktykach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

11. DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod następującym adresem: dpofr@pierre-fabre.com Ostatnia modyfikacja: 01/06/2024

powrót do góry